Quý vị phải ghi danh trực tiếp để bỏ phiếu cho cuộc bầu cử này.


Hạn chót để ghi danh bỏ phiếu trực tuyến hoặc qua đường bưu điện đã qua, nhưng quý vị vẫn có thể ghi danh trực tiếp tại bộ bầu cử quận cho đến ngày 30 tháng 7 năm 2018.

Công dân phục vụ trong quân đội hoặc ở nước ngoài được miễn thời hạn ghi danh và nên liên lạc với bộ bầu cử quận để được trợ giúp.

Đơn ghi danh bỏ phiếu mới được nộp trực tuyến sẽ có hiệu lực sau cuộc bầu cử hiện tại. Quý vị có muốn ghi danh cho cuộc bầu cử kế tiếp không? Quý vị sẽ cần:
  • một giấy phép lái xe tiểu bang Washington
  • một thẻ căn cước tiểu bang Washington

Nếu quí vị không có một trong những hình thức căn cước ở trên, quí vị vẫn có thể ký bằng thư tín hoặc trực tiếp.

Test Data
Test Date Set To: 7/19/2018 6:26:43 PM
Election Name: Primary
Election Id: 70
Election Date: August 07 2018
Online/Mail deadline: 7/9/2018 11:59:59 PM
In Person deadline: 7/30/2018 11:59:59 PM

các hạn chót đăng ký

Nếu quý vị bỏ lỡ bất cứ các thời hạn này, liên lạc ban bầu cử quận của quý vị. cơ quan bầu cử quận.

ngày bầu cử hạn chót bằng thư tín và trên mạng hạn chót trực tiếp
ngày 7 tháng 8 năm 2018 ngày 9 tháng 7 năm 2018 ngày 30 tháng 7 năm 2018
ngày 6 tháng 11 năm 2018 ngày 8 tháng 10 năm 2018 ngày 29 tháng 10 năm 2018

có câu hỏi?

1-800-448-4881
elections@sos.wa.gov